Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2020

Κατά τον μήνα Ιανουαρίου 2020, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

i) έως τις 15.1.2020 πραγματοποιείται η απόδοση των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 30.6 του προηγούμενου έτους,

ii) έως τις 15.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης Α21 για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού του προηγούμενου έτους,

iii) έως τις 15.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος (μετά την παράταση με την από 20.11.2019 ανακοίνωση της Τράπεζας),

iv) έως τις 20.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Taxisnet των καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019),

v)  έως τις 20.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.) για το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019),

vi)  έως τις 30.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης μεταβολής μικρών επιχειρήσεων για τη μετάταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθ. 39 του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000),

vii)  έως τις 30.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης μεταβολής αγροτών, για την υποχρεωτική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.,

viii)  έως τις 30.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης καταβολής εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019),

ix)  έως τις 31.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή της ετήσιας συγκεντρωτικής δήλωσης για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει άρθ. 25 του ν. 27/1975,

x)  έως τις 31.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων,

xi)  έως τις 31.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας),

xii)  έως τις 31.1.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το προηγούμενο τρίμηνο (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019),

xiii)  στις 31.1.2020 είναι προγραμματισμένη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή https://www.taxheaven.gr/news/47043/shmantikes-forologikes-kai-loipes-yp...