Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Διαθέσιμη στο TAXISnet, η πάγια ρύθμιση oφειλών και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές (οφειλές δηλαδή για τις οποίες δεν έχει λήξει καμία δόση)

http://www.aade.gr/polites/aitese-rythmises-opheilon