Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Α.ΝΟΥΣΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.ιδρύθηκε στις 30/12/2003 και αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ που ιδρύθηκε κατά το έτος 1969 και οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτή είναι οι εξής:

 

 

Οι εταίροι είναι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών με άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη-Οικονομολόγου.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και ασχολείται με όλες τις κατηγορίες βιβλίων (Α', Β' και Γ') και η ενημέρωση αυτών γίνεται μηχανογραφικά. Τα Λογιστικά προγράμματα και ο Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχουν εγκατασταθεί μέσα στο 2008 είναι τα πιο σύγχρονα που υπάρχουν στην αγορά.

Η εταιρεία έχει άδεια Α' τάξης και απασχολεί προσωπικό 7 ατόμων Πτυχιούχους Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών.