Πρόσφατα ιστολογήματα

Είσοδος

Ανακοίνωση ΟΕΕ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε3 ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας χαιρετίζει την έκδοση της ΠΟΛ.1072/16-4-2018 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 2873/2000, όπως ισχύει, και την ΠΟΛ.1008/2011, το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό με τους κωδικούς του και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) για:

όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και όλες τις ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.
τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία με ακαθάριστα έσοδα άνω των 100.000 ευρώ αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή δραστηριότητα.
τους επιτηδευματίες που ασκούν εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα με ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000 ευρώ.
Ο λογιστής - φοροτεχνικός πρέπει να είναι καταχωρημένος στο μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας κατά τάξεις του ΟΕΕ, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 340/1998 όπως ισχύει. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι βάσει του Ν. 2515/1997 και ΠΔ 340/1998 όπως ισχύουν, οι λογιστές - φοροτεχνικοί πρέπει να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης με το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους τάξης και συγκεκριμένα:

α) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία (μέχρι 1.500.000 Ευρώ).

β) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Β’ τάξης ειδικής κατηγορίας διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία και διπλογραφικά μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία (μέχρι 1.500.000 Ευρώ).

γ) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

Η συγκεκριμένη Απόφαση αποτελεί το επιτυχές αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και προσπαθειών, που έχει κάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς την κατεύθυνση εφαρμογής του νόμου, δηλαδή της προστασίας και διασφάλισης των συμφερόντων των φορολογουμένων, καθώς και των πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών.