ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών
Προσώπων ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ Χαρακτήρα (Έντυπο Φ01.012) έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τις 11 Απριλίου 2013.
 
Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Απριλίου 2013